Photo of the Day 2010-03-23: Chaka Khan

Happy Birthday, Chaka Khan (57)!

Chaka Khan, Hamburg, 1989, photo by Moni KellermannChaka Khan
Hotel Ramada
Hamburg, Germany
May 25, 1989

R.I.P. Alex Chilton


Alex Chilton, Onkel Pö, Hamburg 1985Alex Chilton (†March 17, 2010)
Onkel Pö, Hamburg, Germany
October 13, 1985